Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -2-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -2-

 1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yazınız.
 2. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yazınız.
 3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yazınız.
 4. Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını alarak ekrana sonucu yazdırınız.
 5. 30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.
 6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı yapınız.
 7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
 8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana yazdırınız.
 9. Klavyeden bir tam sayı okutunuz. Bu sayı ile klavyeden okunan diğer 10 sayıyı çarpma işlemi uygulayınız, sonuçları ekrana yazınız.
 10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
 11. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız.
 12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.
 13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan programı yapınız.
 14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0 ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir.
 15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde ekrana yazan programı yapınız.
 16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız.
 17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü olduğunu bulan programı yapınız.
 18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız.
 19. Klavyeden dakika olarak girilen 5 şarkının toplam süresini saat olarak hesaplayan programı yapınız.
 20. Girilen işlem türüne (* / – +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan programı yapınız.